���� ���� ������������

.

2023-03-26
    حېرانه ېم چې بېا د انتظار اوکړم کنه